Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent of als u ontevreden bent, kunt u dat het beste met uw psycholoog bespreken. Zo ontstaat de kans om samen tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten  (LVVP).

De LVVP heeft een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van de LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Via de website van de LVVP kiest u de klachtenfunctionaris in uw eigen regio. Mocht deze een bekende van u zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris in de dichtstbijzijnde regio.

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval 25.000 euro. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijke rechter. LVVP-leden zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters).

We werken conform de nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze is met ingang van 1 januari 2017 van kracht. 

 

Privacy

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de privacy-wet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Vanaf zestien jaar heeft u zelfstandig recht op inzage. De dossiers worden zorgvuldig bewaard in afgesloten dossierkasten. Na afloop van de behandeling wordt het dossier, volgens wettelijk eisen, na 15 jaar vernietigd.

 

 

 

 

Privacystatement,    

 

Psychologenpraktijk "De eerste lijn", Leeuwarden

 

Psychologenpraktijk "De eerste lijn" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als drie eenmanszaken. De drie eenmanszaken werken samen als kostenmaatschap en alle hieronder beschreven aspecten van de AVG worden door de drie partijen op eenzelfde manier uitgevoerd en toegepast.

Mw. W.H. Bramer, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01156419  

Dhr. J.P. Heres, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01154595

Mw. D. Osinga, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01171914

 

We hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Bramer, Heres en Osinga met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bramer, Heres en Osinga  persoonsgegevens verwerken:(potentiële) patiënten;

 1. bezoekers aan de praktijk van Bramer, Heres en Osinga ;

 2. bezoekers www.de-eerste-lijn.nl;

 3. deelnemers aan bijeenkomsten van Bramer, Heres en Osinga ;

 4. sollicitanten;

 5. alle overige personen die met Bramer, Heres en Osinga contact opnemen of van wie Bramer, Heres en Osinga persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


Verwerking van persoonsgegevens

 

Bramer, Heres en Osinga verwerken persoonsgegevens die:een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 1. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Bramer, Heres en Osinga  zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 3. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Bramer, Heres en Osinga zijn vastgelegd. In de entreehal worden camerabeelden gemaakt om te zorgen dat bij indringing of diefstal de betrokken personen geïdentificeerd kunnen worden. Camerabeelden worden door de verhuurder van het pand opgeslagen en na een week vernietigd;
  Doeleinden verwerking

          Bramer, Heres en Osinga verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie        voor verrichte werkzaamheden;

 1. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 2. het verbeteren van de praktijkwebsite www.de-eerste-lijn.nl; 

 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 4. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.  Rechtsgrond

Bramer, Heres en Osinga verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 1. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 2. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers

 1. Bramer, Heres en Osinga kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Bramer, Heres en Osinga  persoonsgegevens verwerken.  Bramer, Heres en Osinga sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

   

 2. Persoonsgegevens delen met derden

  Bramer, Heres en Osinga delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bramer, Heres en Osinga delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.  Doorgifte buiten de EER

Bramer, Heres en Osinga geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen  Bramer, Heres en Osinga ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

 

Bewaren van gegevens

Bramer, Heres en Osinga bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bramer, Heres en Osinga hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

  e.bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 

 

Wijzigingen privacystatement

Bramer, Heres en Osinga kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van www.de-eerste-lijn.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Bramer, Heres en Osinga te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Bramer, Heres en Osinga door een e-mailbericht te sturen naar de.eerste.lijn@planet.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bramer, Heres en Osinga persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Bramer, Heres en Osinga door een e-mailbericht te sturen naar de.eerste.lijn@planet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).